Co je DMO?

Dětská mozková obrna (DMO) je dlouhodobé neprogresivní postižení hybnosti a postury způsobené poškozením vyvíjejícího se mozku v prenatálním, perinatálním a časném postnatálním období.

Klasifikace onemocnění:

  • spastická forma – dále dělíme na: hemiparézu, diparézu, kvadruparézu
  • dystonicko-dyskinetická forma (dříve atetotický syndrom)
  • mozečková forma
  • smíšená forma

Spastická hemiparéza

Projevuje se postižením celé jedné poloviny těla. Na postižené straně je paréza (obrna) a spasticita (zvýšené svalového napětí spolu s poruchou řízení pohybu). V časném kojeneckém období je patrný asymetrický vývoj dítěte projevující se předčasnou lateralitou, absencí úchopu na paretické straně a predilekcí hlavy (stočení hlavy) ke zdravé straně. Paretické končetiny jsou drženy v patologickém postavení. Horní končetina je držena ve vnitřní rotaci v ramenním kloubu, v ohnutí v loketním kloubu, zápěstí je taženo za malíkem a prsty zavřené v pěsti. Dolní končetina je ve vnitřní rotaci v kyčelním kloubu, celá je strnule natažena a je přítomna deformita chodidla. Velmi často se při této formě DMO vyskytuje stejnostranná porucha zorného pole a strabismus (šilhání). Později ve stoji je patrná skolióza páteře, posun těžiště a stočení hlavy ke zdravé straně.

Diparetická forma

Typická je zvýšeným svalovým napětím na obou dolních končetinách, vnitřně rotačním postavením dolních končetin, ohnutím v kyčelních i kolenních kloubech, stažením dolních končetin k sobě a vbočením kolenních kloubů směrem dovnitř. Na chodidlech jsou přítomny deformity. U kojence je opožděno vzpřimování.

Triparetická (kvadruparetická) forma

Jde o kombinaci příznaků výše uvedených, v případě triparézy na třech končetinách, zpravidla obou dolních a jedné horní. Termín kvadruparéza užíváme pro označení postižení všech čtyř končetin.

Dyskinetická forma

Nápadná je abnormálními mimovolními pohyby končetiny, trupu, mimických svalů. Dochází k poruše koordinace pohybu, udržení těla v různých polohách. Náhle se mění klidové svalové napětí, rozevírají se a zavírají ústa. Přetrvávají některé novorozenecké reflexy, úlekové reakce. Porušena je rovněž orofaciální koordinace (koordinace pohybu mluvidel) projevující se v špatně srozumitelné řeči, zvýšeným sliněním, polykacími obtížemi. Přítomno je také grimasování (mimovolní pohyby mimických svalů, „dělání obličejů“).

Mozečková forma

U dítěte je výrazně sníženo svalové napětí (hadrovité končetiny), je apatické, je porušena koordinace očních bulbů. Při změně pohybu jdou paže do natažení a rozpažení, případně do předpažení a sepnutí ruček. Přítomna je porucha řízení pohybu, svalové koordinace, nepřesnost záměrných pohybů, třes při snaze o cílený pohyb. Dítě leze o široké bázi s koleny výrazně od sebe a se zdviženými bérci. Rovněž bývá přítomna porucha artikulace (vyslovování).

Literatura:

MUDr. Doležal Aleš, CSc.: Rehabilitace u DMO, přednáška. Praha, 2010

MUDr. Doležal Aleš, CSc.: Dětská mozková obrna. O životě s dětskou mozkovou obrnou. Praha: SDMO, 2007.