Historie

Vznik Sdružení pro komplexní péči při dětské mozkové obrně (SDMO) iniciovala skupina lidí, kteří dětskou mozkovou obrnou (DMO) byli sami postiženi, případně se s ní setkali v rodině nebo u svých klientů. V letech 1990 -91 vypracoval přípravný výbor ve složení: MUDr. Harant, Ing. Hofmeister, Ing. Karabina a PhDr. Šprynarová DrSc. koncepci činnosti občanského sdružení, jehož cílem byla péče o kvalitu života osob s DMO. Stanovy sdružení byly registrovány na MV ČSFR dne 29.11.1991. První výbor SDMO ve složení: J. Hrádek, V. Hrádková, Z. Chytil, Š. Šprynarová se zpočátku zaměřil na plnění dvou hlavních úkolů:

  • zajistit služby osobám postiženým DMO
  • vybudování a zviditelnění organizace

Po počátečních obtížích v průběhu roku 1992 v následujících letech začal pracovat Klub pro mládež a dospělé s DMO, rozvinula se spolupráce s dětským rehabilitačním stacionářem v Praze 10 a podařilo se získat dotace na poskytování služeb lidem s DMO. Po úspěšném startu si Sdružení stanovilo cíl, kterým je zkvalitnění života lidí s dětskou mozkovou obrnou (DMO) v České republice. v následujících letech se s většími či menšími úspěchy tento cíl dařilo uskutečňovat. Členové Sdružení se zaměřili na informování veřejnosti o tom, co je DMO, na možnosti prevence jejího rozvoje, dále na pořádání rehabilitačních kurzů s psychosociálním poradenstvím pro mládež a dospělé s DMO.

V této době bylo též specifikováno poslání Sdružení:

  • Seznamovat veřejnost, lidi postižené DMO a jejich rodiny s účinnými metodami rehabilitace
  • pomáhat lidem s DMO, aby se stali v každodenním životě samostatnějšími
  • informovat veřejnost, že lidé s DMO mohou být platnými členy společnosti
  • zdůrazňovat zdravotnickým pracovníkům spoluzodpovědnost za další zlepšování kvality života lidí s DMO

V dalších letech členové Sdružení rozšiřovali poskytování služeb jako zajištění rehabilitačních kurzů, pořádali rekondiční pobyty pro dospělé s těžšími formami DMO, rozvíjeli osvětové a informační aktivity a spolupráci s jinými organizacemi neziskového sektoru v osobní asistenci a při svépomocné činnosti. V roce 1996 ve spolupráci s Nadací dětský mozek a ministerstvem zdravotnictví se SDMO podílelo na organizaci projektu „Respitní péče“.V rámci projektu byla vydána příručka „Rukověť rodičů dítěte se zdravotním postižením“. v této době již Sdružení usilovalo o získání vlastního zařízení. Zpracovalo privatizační projekt na provozování stacionáře v Praze 10, ale Sdružení nebylo úspěšné, neboť byl změněn projekt a místo původního záměru získat provozovatele bylo zařízení nabídnuto k prodeji,. V následujících letech bylo poskytování služeb lidem s DMO prohlubováno a rozšiřováno na další aktivity. v září 1998 byl založen a v dalších letech provozován oddíl dětí a mládeže s DMO při TJ. Sokol Kampa, kde cvičitelky a instruktorky vedly muzikoterapii a arteterapii včetně různých her pro děti s rozdílnými stupni postižení DMO. v této době, ve spolupráci s další neziskovou organizací, byly učiněny první kroky ke zřízení Střediska rané péče se službou neurologa na následnou rehabilitací ohroženým dětem. Tato služba byla poskytována a rozšiřována i v dalších letech. Na poskytování služeb pro lidi s DMO zajišťované samostatně SDMO nebo ve spolupráci s jinými neziskovými organizacemi byly získávány každým rokem finanční prostředky od MPSV, MZ, MHMP a různých nadací a dárců. Situace Sdružení se zkomplikovala v roce 2002 výpovědí z dětského stacionáře, kde byla lidem s DMO poskytována rehabilitace. Dohodou s Asociací rodičů a přátel dětí nevidomých a slabozrakých v ČR získalo Sdružení podnájem místností v Praze 1, které vybavilo základními potřebami k poskytování ambulantní péče dětem ohroženým v motorickém vývoji. v obtížných podmínkách, při ztrátě prostorového zázemí a komplikacemi po povodni, se podařilo udržet činnost a poskytování služeb nejen díky zaměstnancům a dobrovolným pracovníkům Sdružení, ale také díky praktické podpoře dalších organizací neziskového sektoru. Až do roku 2005 se zlepšovalo a rozšiřovalo poskytování stávajících služeb od poradenství lidem s DMO, instruktážní rehabilitaci a ranou péči. Stále více se byly služby orientovány na ucelenou rehabilitaci. Proto byl v roce 2004 zřízen web dmoinfo.cz, který začal poskytovat odborné informace a rady lidem a jejich rodinám a umožnil lidem s DMO komunikovat pomocí diskusního fóra s jejich vrstevníky. Od založení Sdružení bylo jedním z hlavních cílů činnosti zaměřit se na perspektivu zřízení Střediska ke komplexní rehabilitaci osob s DMO. V roce 2005 byl proto připraven projekt financovaný z ESF, rozpočtu ČR a MHMP na zřízení Střediska ucelené rehabilitace. Projekt byl přijat, a Sdružení po vybudování tohoto střediska se zaměřením na ucelenou rehabilitaci, mohlo přijmout více odborných pracovníků a specialistů poskytujících kvalitní služby lidem s DMO. Projekt byl časově omezen na 30 měsíců. Prostory pro Středisko si Sdružení pronajalo v budově VFN v Klimentské ulici v Praze 1. v červenci 2006 byl zahájen zkušební provoz. Služby ve Středisku poskytovalo Sdružení od října 2006 v plném provozu ve třech odděleních: sociálním, zdravotnickém a psychologickém. Odborní pracovníci Střediska ucelené rehabilitace vzhledem k získaným prostorám rozšiřovali služby sociální, vybudovali Nestátní zdravotnické zařízení se zaměřením na poskytování ambulantní péče rehabilitační a fyzikální medicíny, neurologie a fyzioterapie. Dále byla poskytována terapie pomocí metody EEG BFB (biologická zpětná vazba).) V souladu se zákonem č.108/2006 Sb. o sociálních službách, SDMO zaregistrovalo dvě služby sociální prevence:

  • sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
  • služby rané péče

Po ukončení financování z ESF, rozpočtu ČR a MHMP v roce 2008, se Sdružení zaměřilo na získávání finančních prostředků na provoz Střediska, aby bylo možné ve všech jeho odděleních lidem s DMO poskytovat nadále kvalitní služby. Finanční prostředky byly získávány z nejen dotací MPSV, MZ, MK, MHMP, městských částí Prahy, ale též z různých nadací a od sponzorů. Při zajištění služeb klientům s DMO pomáhali Sdružení i různí dárci, kteří poskytovali drobnou materiální pomoc. Díky všem orgánům státní i veřejné správy, sponzorům i všem spolupracujícím organizacím, se daří dodnes zajišťovat poskytování služeb lidem s DMO. Od doby založení Sdružení se jeho činnosti zúčastnilo mnoho lidí; členové, dobrovolníci, zaměstnanci a jiní spolupracovníci, kteří se aktivně podíleli na plnění jeho cílů a poslání, zajišťování služeb a činnosti. Všem těmto lidem patří dík, neboť bez jejich ideálů, nasazení a času věnovanému službám pro lidi s DMO, by Sdružení již dávno neexistovalo.